خدمات ما

خدمات اصلی

برخان گستر شمال

ابنیه و ساختمان

تامین تجهیزات

صنایع فلزی

راه سازی

نیرو

آب و آبفا

قابلیت ها

با حرفه ای ها آشنا شوید

موفقیت در اجرای ایده های نوین

84%

کیفیت اجرای استانداردها

93%

پایبندی به برنامه زمانی

97%

رضایت از تنوع خدمات

78%
IMG_2505-60798-1
پروژ های در حال انجام